Detaching the hood
Detaching the hood.
Invisible at eye level
Invisible at eye level.